Φορολογικοί Έλεγχοι ΣΔΟΕ - ΚΕΦΟΜΕΠ

Δείτε συχνές ερωτοαπαντήσεις για Φορολογικούς Ελέγχους που σχετίζονται με το ΣΔΟΕ και το ΚΕΦΟΜΕΠ

Τα χρηματικά ποσά που είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς την 31.12.1999 έχουν ειδική μεταχείριση;

Επειδή έχουν παραγραφεί τα έτη πριν την 1.1.2000, με βάση δύο εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών τυχόν χρηματικά ποσά ή κινητές αξίες (ομόλογα, μετοχές κλπ) που υφίσταντο κατατεθειμένα στους τραπεζικούς ή χρηματιστηριακούς ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Πώς φορολογούνται τα δάνεια ; Απαιτείται για όλα τα δάνεια σύμβαση; Αν υπάρχουν δοσοληπτικοί λογαριασμοί μεταξύ εταιρίας και φυσικών προσώπων, ποια είναι η φορολογική μεταχείριση αυτών;

Τυχόν χρηματικά ποσά που προέρχονται από δανειακές συμβάσεις τυγχάνουν ειδικής φορολογικής μεταχείρισης, από 1,2% έως 3,6% επί του κεφαλαίου. Δάνεια μεταξύ φυσικών προσώπων φορολογούνται με 3,6%, ενώ μεταξύ εταιρίας και ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Τεκμαίρεται ότι τα χρήματα που είναι κατατεθειμένα σε ένα τραπεζικό λογαριασμό πολλών συνδικαιούχων ανήκουν κατά ιδανικά μερίδια σε αυτούς;

Οι λογαριασμοί συνδικαιούχων έχουν το χαρακτηριστικό πως έκαστος συνδικαιούχος μπορεί να προβεί σε διαχειριστικές πράξεις για το σύνολο του ποσού, δίχως να απαιτείται σχετική έγκριση οποιουδήποτε άλλου εκ των συνδικαιούχων ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Τι συμβαίνει με χρήματα που προέρχονται από γονικές παροχές ή δωρεές ή από μεταφορά λογαριασμού γονέων σε λογαριασμό τέκνων, όπου δεν συμμετέχουν οι γονείς;

Προ της 1.4.2008 οι δωρεές σε χρήμα είχαν μέχρι τις 150.000ευρώ φόρο 0% μεταξύ συγγενών α’ βαθμού (με κλίμακα διαβάθμισης από το ποσό αυτό και άνω) ενώ από την 1.4.2008 κι εφεξής έχουν φόρο 10%. Δεν απαιτείται σύμβαση δωρεάς ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Τί συμβαίνει με την πώληση ακινήτων σε υποτιμολογημένο τίμημα;

Είναι εφικτό, αν έχει γίνει υποτιμολόγηση κατά την αγοραπωλησία ενός ακινήτου, να γίνει διόρθωση συμβολαίου (με νεότερο συμβόλαιο) και να πληρωθεί φόρος μεταβίβασης στο επιπλέον τίμημα μόνο 3%. Κατά τον τρόπο αυτό δικαιολογείται ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Φορολογούνται διαφορετικά οι εργολάβοι ή οι εργολήπτριες εταιρίες;

Σαφώς, οι εργολάβοι ή εργολήπτριες εταιρίες φορολογούνται εξωλογιστικά με ειδικό συντελεστή στον τζίρο που κάνουν από την πώληση μίας οικοδομής. Είναι προφανές, πως έχουν συμφέρον οι εργολάβοι τα έσοδά τους σε έκαστη χρήση ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Φόρος κατά την αγοραπωλησία μετοχών ή ομολόγων ή άλλων κινητών αξιών αλλοδαπής προέλευσης μέχρι το 2014 υφίσταται;

Φόρος κατά την αγοραπωλησία μετοχών ή ομολόγων ή άλλων κινητών αξιών αλλοδαπής προέλευσης μέχρι το 2014 υφίσταται;

Διαβάστε Περισσότερα 

Υπάρχει φόρος υπεραξίας στις αγοραπωλησίες ακινήτων;

Στα φυσικά πρόσωπα μέχρι την 31.12.2014 δεν υφίστατο φόρος υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων. Κατόπιν αυτού θεσμοθετήθηκε σχετικός φόρος (20%) ο οποίος έχει ανασταλεί μέχρι την 31.12.2016.

Διαβάστε Περισσότερα 

Επιβάλλεται φόρος στις αγοραπωλησίες ακινήτων ως εισόδημα όταν πωλητής είναι μη επαγγελματίας;

Η Φορολογική Αρχή συχνά επιβάλλει φόρο εισοδήματος του αρ. 28 του ν.2238/1994 στα φυσικά πρόσωπα που αγοράζουν και πωλούν ακίνητα, θεωρώντας ότι το κάνουν με σκοπό τον πορισμό του κέρδους. Πρακτικά θεωρεί ότι δεν είχαν ανοίξει ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Τί συμβαίνει με τις περαιώσεις; Λαμβάνονται υπόψη από τον έλεγχο;

Η Φορολογική Αρχή θεωρεί ότι δύναται να “διαρρήξει” τις περαιώσεις λόγω του ότι προέκυψαν εκ των υστέρων επιβαρυντικά στοιχεία. Αυτό είναι εσφαλμένο, γιατί πρώτα ανοίγει τους τραπεζικούς λογαριασμούς και μετά διαπιστώνει ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Το έτος 1999 (χρήση 2000) έχει παραγραφεί;

Για τη διαχειριστική περίοδο 1.1.1999 – 31.12.1999, το κατ’ άρθρο 84 παρ. 1 του ν. 2238/1994 δικαίωμα του Δημοσίου ίσχυσε μέχρι την 31.12.2005 και δεν παρετάθη από οποιονδήποτε νόμο. Η ανωτέρω ημερομηνία παραγραφής γίνεται ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Τα έτη 2000 – 2008 (χρήσεις 2001 – 2009) έχουν παραγραφεί;

Για τις διαχειριστικές περιόδους 2000 έως και 2005 το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρων και προστίμων υπέπιπτε κατ’ αρχήν σε παραγραφή ως εξής: i) για τη χρήση 2000 την 31.12.2006, ii) για την χρήση 2001 την 31.12.2007 ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Ποιος έχει το βάρος απόδειξης της φοροδιαφυγής;

Μέχρι τον 9/2010 το βάρος απόδειξης το έχει η Φορολογική Αρχή, από τότε κι εντεύθεν το έχει ο φορολογούμενος. Ωστόσο δυνάμει της απόφασης του ΣτΕ 884/2016 (απόφαση που αφορά λογιστικό έλεγχο εμβασμάτων γνωστού καλλιτέχνη) ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Πως ενημερώνεται ο φορολογούμενος ότι υπάρχει σχετική εντολή ελέγχου σε βάρος του;

Η φυσιολογική διαδικασία είναι να κληθεί ο φορολογούμενος σε ακρόαση επί τη βάσει ενός σημειώματος που θα του υποδεικνύει τις καταθέσεις στους λογαριασμούς του σε αντιδιαστολή με τα δηλωθέντα ανά έτος εισοδήματά του.

Διαβάστε Περισσότερα 

Ποιοι ελέγχονται από το ΚΕΦΟΜΕΠ – ΣΔΟΕ;

Κατ’ αρχάς, το μείζον ζήτημα είναι σε ποιο όνομα υπάρχει εντολή ελέγχου. Σε άλλες περιπτώσεις ο έλεγχος είναι λογιστικός (ανάλωση κεφαλαίων, τεκμήρια, εμβάσματα στο εξωτερικό κ.λπ.), ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι τραπεζικός ...

Διαβάστε Περισσότερα