Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε νέα θετική απόφαση υπέρ πελατών του γραφείου μας καταδικάζοντας την εναγόμενη τράπεζα να καταβάλει στους ενάγοντες τα ποσά που τοποθέτησαν στα προϊόντα της τράπεζας.

Τα δικαστήριο έκρινε ότι η συμπεριφορά της Τράπεζας είναι παράνομη και είναι αυτή που προκάλεσε την ζημία των εναγόντων δεδομένου ότι η επένδυση επιχειρήθηκε χωρίς να παρασχεθεί στους ενάγοντες η αναγκαία ενημέρωση, ώστε να κατανοήσουν την μορφή και το περιεχόμενο της επένδυσης και να αποφασίσουν εάν θα προβούν σε αυτήν. Επιπλέον, κρίθηκε ότι τα ΜΑΕΚ ήταν ένα προϊόν που σχεδιάσθηκε με τους ειδικότερους αυτούς όρους, ώστε να αποτελέσει το εξασφαλισμένο μέσο που θα απορροφούσε ζημιές της εκδότριας που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί αλλά δεν είχαν αποτυπωθεί με λογιστικούς όρους στις οικονομικές της καταστάσεις.

Αναμένουμε την έκδοση και άλλων αποφάσεων, την εκδίκαση των υπολοίπων αγωγών του γραφείου μας ενώ τον ερχόμενο μήνα εκδικάζονται και οι πρώτες εφέσεις της τράπεζας.


comments powered by Disqus