Markoulakos Law

Υποθέσεις

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τους ασφαλισμένους του κλάδου Ζωής της International Life, ασφαλιστικής εταιρείας, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε. Χάρη στην εμπειρία μας και την απόλυτη επιτυχία των ενεργειών μας σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έκλεισαν και χρειάστηκε να εισπράξουμε τα χρήματα για λογαριασμό των ασφαλισμένων, είμαστε σε θέση να πράξουμε όλες τις δικαστικές και εξώδικες ενέργειες για την είσπραξη του μέγιστου δυνατού ποσού για λογαριασμό των πελατών μας.


Η εταιρία μας έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των πρώην κατόχων Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (Μ.Α.Ε.Κ.) εκδόσεως της Τράπεζας Κύπρου, που ήδη σήμερα έχουν μετατραπεί σε συνήθεις μετοχές, για την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας που υπέστησαν από την παραπλανητική και παράνομη προώθηση των αξιογράφων αυτών μέσω των υποκαταστημάτων της Τράπεζας ακόμα και σε απλούς καταναλωτές και προθεσμιακούς καταθέτες στην Ελλάδα, κατά παράβαση των προστατευτικών διατάξεων της ευρωπαϊκής και της ελληνικής νομοθεσίας.


Η εταιρία μας μετά την ανάκληση της άδειας της ασφαλιστικής εταιρίας ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ το 2009 ανέλαβε τον δικαστικό αγώνα για τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων ενός τεράστιου αριθμού ασφαλισμένων από το ελληνικό Δημόσιο λόγω πλημμελούς εποπτείας επί της ασφαλιστικής επιχείρησης.


Η Alpha Bank τα έτη 2003- 2007 εξέδωσε, με τη χρήση της θυγατρικής της Alpha Jersey (με έδρα τη νήσο/Κράτος Jersey), άληκτες υβριδικές ομολογίες συνολικού ποσού άνω του 1δις ευρώ, τις οποίες διέθεσε οριζοντίως δια των υποκαταστημάτων της στο σύνολο των καταναλωτών/υποψήφιων επενδυτών, ασχέτως αν οι τελευταίοι κατανοούσαν τί αγοράζουν.


Μετά το Σεπτέμβριο του 2009 και την κατάρρευση του Ομίλου ΑΣΠΙΣ, η εταιρία μας ανέλαβε το χειρισμό της υπόθεσης εκατοντάδων κατόχων ομολόγων ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ και ήδη σήμερα έχουμε επιτύχει την έκδοση θετικών αποφάσεων με τις οποίες διατάχθηκε ως ασφαλιστικό μέτρο η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης υπέρ των πελατών μας επί ακινήτων της οικογένειας Ψωμιάδη και εταιριών απολύτων συμφερόντων τους.


Είναι αλήθεια ότι κατά τη διάρκεια της ζωής ενός δικτύου franchise ανακύπτει πλήθος νομικών προβλημάτων, τα οποία απασχολούν τα μέλη του. Συχνά είναι δε και τα περιστατικά αποτυχίας μέσα σε κάποιο δίκτυο franchise, τα οποία οφείλονται σε λανθασμένες επιλογές του Franchisor, όπως για παράδειγμα στην εσφαλμένη ανάπτυξη και στρατηγικό σχεδιασμό του συστήματος franchise, στη λανθασμένη επιλογή τοποθεσιών, στην έλλειψη τεχνογνωσίας, και υποδομής, κλπ..


Η εταιρία μας έχει αναλάβει το δικαστικό αγώνα για τους ομολογιούχους της ASPIS FINANCE PLC, οι οποίοι μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Τ-Bank (πρώην Aspis Bank), εγγυήτριας των ομολόγων τους και μοναδικής μετόχου της εκδότριας εταιρίας Aspis Finance PLC, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την εκμηδένιση της αξίας των ομολόγων τους.


Αγωγές για δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Κατά έτη 2006-2009, όταν η συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/ελβετικού φράγκου βρισκόταν σεπολύ ευνοϊκά επίπεδα (περί το 1,60), οι τράπεζες καθοδήγησαν μεθοδευμένα δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων δανειοληπτών, προκειμένου να λάβουν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ή να μετατρέψουν τα στεγαστικά τους δάνεια που είχαν λάβει σε ευρώ, σε ελβετικό φράγκο. Το επιχείρημα των τραπεζών ήταν ότι η νομισματική μετατροπή του δανείου θα απέβαινε ιδιαιτέρως ευνοϊκή για τον δανειολήπτη, καθώς θα εξασφάλιζε χαμηλότερο επιτόκιο (Libor) και ως εκ τούτου χαμηλότερη επιβάρυνση στη μηνιαία δόση.