Τραπεζικό δίκαιο και αποζημίωση από πλημμελή παροχή επενδυτικών υπηρεσιών


Τραπεζικό δίκαιο και αποζημίωση από πλημμελή παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 

Η εταιρεία μας προσφέρει πλήρη νομική κάλυψη σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων που άπτονται του Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου, τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δικαστικής εκπροσώπησης, παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε διαφορετικούς φορείς της αγοράς, όπως επιχειρήσεις, ιδιώτες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.ά. 

Ενδεικτικά, η εταιρεία μας έχει χειριστεί στο παρελθόν υποθέσεις ιδιαίτερης πολυπλοκότητας αναφορικά με συναλλαγές σε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα (παράγωγα, μετατρέψιμες ομολογίες, κοινά ομολογιακά δάνεια, αμοιβαία κεφάλαια κ.ά.), εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης επιχειρήσεων και εταιρειών, εξασφάλιση δανείων και πιστώσεων καθώς και επίλυση διαφορών μεταξύ δανειοδοτών/δανειοληπτών και επενδυτών. 

Ταυτόχρονα, η εταιρεία μας συνεργάζεται με εξειδικευμένους οικονομολόγους, χρηματοπιστωτικούς συμβούλους και ειδικούς σε τραπεζικά ζητήματα που συνεισφέρουν την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία τους στην υποστήριξη των νομικών μας υπηρεσιών, με στόχο την ταχεία αντιμετώπιση των ζητημάτων των εντολέων μας και την αποτελεσματική επίτευξη ρεαλιστικών λύσεων με υψηλές αξιώσεις υπευθυνότητας και επαγγελματισμού.