Με το άρθρο 5Γ Ν. 4172/2013 που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021, διευρύνεται ο κατάλογος των φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και εισάγονται σημαντικές φοροαπαλλαγές για τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία και να εργαστούν στην χώρα μας. Επιχειρείται έτσι αφενός ο επαναπατρισμός των χιλιάδων Ελλήνων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό την τελευταία δεκαετία και αφετέρου η εισαγωγή αλλοδαπού ανθρώπινου κεφαλαίου, με σκοπό να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να αυξηθούν τα έσοδα στα δημόσια ταμεία.

Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, λοιπόν, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος που αποκτούν στην Ελλάδα από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς κι από τα τεκμήρια της κατοικίας και του επιβατικού οχήματος. Το εν λόγω προνομιακό καθεστώς ισχύει μάλιστα για διάστημα επτά ετών, παρακινώντας έτσι μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους να εγκατασταθούν και να ζήσουν στην χώρα μόνιμα, ή έστω για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι προϋποθέσεις ένταξης ενός φυσικού προσώπου στο ανωτέρω φορολογικό καθεστώς, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά, είναι:

√ να μην είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν την μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα

√ να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία από κράτος – μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο ισχύει συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα

√ να παρέχει μισθωτή εργασία σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα

√  να δηλώσει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα για τουλάχιστον μία διετία αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους υπαγωγής του στο εν λόγω καθεστώς

√ Ειδικά για την μισθωτή εργασία απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ότι ο νέος εργαζόμενος θα καλύψει μία νέα θέση εργασίας, ενώ για την επιχειρηματική δραστηριότητα να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών ατομικής επιχείρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Όσοι φορολογούμενοι ενδιαφέρονται να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου θα πρέπει να συλλέξουν τα δικαιολογητικά έγγραφα και να τα συνυποβάλλουν εμπροθέσμως μαζί με τις σχετικές αιτήσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η γενική ρύθμιση προβλέπει την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού εντός του έτους στο οποίο έγινε η πρόσληψη, η απασχόληση ή η έναρξη εργασιών και το αργότερο έως την 31η Ιουλίου του έτους αυτού, διαφορετικά η αίτηση, εφόσον γίνει δεκτή, εφαρμόζεται για το επόμενο φορολογικό έτος.

Ειδικά για το για το 2021, όμως, η σχετική προθεσμία παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον η πρόσληψη ή έναρξη εργασιών έλαβαν χώρα έως τις 31 Ιουλίου του έτους, δίνοντας έτσι λίγο περισσότερο χρόνο αντίδρασης στους ενδιαφερόμενους φορολογούμενους (βλ. το άρθρο 6 της απόφασης Α1087/15.04.2021  του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ [ΦΕΚ Β’1691/26.04.2021]).

Είναι αναμφίβολο ότι το φορολογικό και αναπτυξιακό καθεστώς στην Ελλάδα έχει ανάγκη μεταρρυθμίσεων ικανών να ενισχύσουν την εργασία και την επιχειρηματικότητα. Φορολογικά κίνητρα όπως τα ανωτέρω, αν και καθυστέρησαν να νομοθετηθούν στην χώρα μας, σίγουρα αποτελούν ένα πρώτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση εξασφαλίζοντας καλύτερες αποδοχές και θέτοντας την Ελλάδα σε ένα ανταγωνιστικό φορολογικό περιβάλλον.


ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΟΜΑΔΑ
ΦΤΑΝΕΙ ΜΑΚΡΙΑ

Η δυναμική της εταιρίας μας εντοπίζεται στην ικανότητά μας να παρέχουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, ικανοποιώντας τις ανάγκες αυτών όχι μόνο σε προδικαστικό στάδιο συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και σε επίπεδο δικαστηριακό με την εκπροσώπησή τους ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.