Νόμος 4186/2021: Η κατοικία του φορολογούμενου, κριτήριο για την τοπική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων

Με το προϊσχύον καθεστώς, τα Δικαστήρια της Αθήνας ήταν αρμόδια για όλες τις προσφυγές φορολογουμένων – κατοίκων επαρχίας, εφόσον ο φορολογικός έλεγχος διενεργούνταν από Ελεγκτική Αρχή που εδρεύει στην Αθήνα.

Πλέον, με το άρθρο 13 Ν. 4186/2021 (ΦΕΚ Α’/9-7-2021) αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της κατοικίας ή της έδρας των φορολογουμένων. Επιλύεται, έτσι, το παράδοξο π.χ. η προσφυγή ενός φορολογουμένου κατοίκου Θεσσαλονίκης που ελέγχθηκε από το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. με έδρα στην Αθήνα, να εκδικάζεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών, και όχι από αυτά της Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται το κέντρο των επαγγελματικών συμφερόντων του φορολογούμενου. Αναμένεται, έτσι, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των φορολογούμενων στην δικαιοσύνη, αλλά και να ενισχυθεί το αίσθημα δικαίου μέσω της εγγύτητας των δικαζόντων δικαστών με τις ιδιαιτερότητες της κοινωνίας όπου δραστηριοποιούνται οι προσφεύγοντες φορολογούμενοι.

Η εταιρία μας παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλο το εύρος της ελληνικής επικράτειας εκπροσωπώντας τους ελεγχόμενους φορολογούμενους τόσο ενώπιον των τοπικών ελεγκτικών φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), όσο και ενώπιον των περιφερειακών διοικητικών δικαστηρίων.     

Το κείμενο του άρθρου 13 Ν. 4186/2021:

Κατά τόπον αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο για διαφορές ουσίας – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας:

Στην παρ.2 του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999, Α’ 97) περί της αρμοδιότητας εκδίκασης των διοικητικών διαφορών ουσίας, προστίθεται νέα περ. ε’ ως εξής:

«ε) αν πρόκειται για φορολογικές διαφορές από πράξεις ελεγκτικών Αρχών που εδρεύουν στην Αθήνα, αλλά η αρμοδιότητα ελέγχου τους εκτείνεται και πέραν της Αττικής, αρμόδιο δικαστήριο είναι εκείνο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ή κατοικεί το ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.».ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΟΜΑΔΑ
ΦΤΑΝΕΙ ΜΑΚΡΙΑ

Η δυναμική της εταιρίας μας εντοπίζεται στην ικανότητά μας να παρέχουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, ικανοποιώντας τις ανάγκες αυτών όχι μόνο σε προδικαστικό στάδιο συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και σε επίπεδο δικαστηριακό με την εκπροσώπησή τους ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.