Νομολογιακές εξελίξεις στην υπόθεση ΜΑΕΚ

Απόφαση ΕφΑθ 4387/2022

Σύνθετα και άληκτα (perpetual) χρηματοοικονομικά προϊόντα (ΜΑΕΚ) – Συσχετισμός ανάληψης κινδύνου και προσδοκώμενης απόδοσης (δυσαναλογία των εκατέρωθεν παροχών) – Εκμετάλλευση της πληροφοριακής ασυμμετρίας μεταξύ της εκδότριας και των επενδυτών-καταναλωτών – Υποχρέωση αποκάλυψης της σύγκρουσης συμφερόντων (ρητά και στο άρ. 13 Ν. 3606/2007).

Όπως κρίθηκε στην παραπάνω απόφαση: «χωρίς την πλημμελή πληροφόρηση και συμβουλή, δηλαδή υπό συνθήκες σωστής πληροφόρησης για τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης επένδυσης, οι επενδυτές ενάγοντες δεν θα είχαν επιλέξει να προχωρήσουν σ’ αυτή και θα απείχαν από την τοποθέτηση των χρημάτων τους. Δεν θα είχαν επενδύσει καθόλου και θα είχαν διατηρήσει στην περιουσία τους τα ποσά που επενδύθηκαν. Η αγορά των ένδικων ομολογιών αποφασίσθηκε ως αποτέλεσμα της παράβασης η οποία εμφιλοχώρησε κατά το στάδιο πριν από την αγορά τους, ως συνέπεια της πλημμελούς πληροφόρησης και συμβουλής. Συνεπώς, η ίδια η αγορά των ενδίκων επενδυτικών προϊόντων, άρα και η ίδια η τοποθέτηση των χρηματικών ποσών, οι οποίες δεν απετράπησαν, είναι το επιζήμιο αποτέλεσμα του προηγηθέντος σφάλματος της εναγομένης. Επομένως, κατ’ εφαρμογή της θεωρίας της διαφοράς (σύγκριση υποθετικής με υπάρχουσα περιουσιακή κατάσταση), η αποκαταστατέα ζημία, που συνδέεται αιτιωδώς με τις γενόμενες δεκτές ως παράνομες πράξεις της εναγομένης, ταυτοποιείται στο ύψος των χρηματικών ποσών που οι ενάγοντες τοποθέτησαν στη συγκεκριμένη επένδυση (θετική ζημία) και αποκαθίσταται μέσω της απόδοσης τους. Χωρίς την πλημμελή πληροφόρηση, συμβουλή και αδικοπρακτική συμπεριφορά της εναγομένης, οι ενάγοντες δεν θα αγόραζαν τα ένδικα ΜΑΚ και ακολούθως ΜΑΕΚ και δεν θα υφίσταντο την ζημία αυτή, πράγμα που σημαίνει ότι, υπό κανονικές συνθήκες, οι επενδυτές δεν θα είχαν προχωρήσει στη συγκεκριμένη επένδυση και ότι συνεπώς η ζημία συνίσταται τελικά στα ίδια τα ποσά που επενδύθηκαν. Επομένως, η πλήρωση του αιτιώδους συνδέσμου ανάμεσα στο νόμιμο λόγο ευθύνης και στη ζημία είναι από τα πράγματα πρόδηλη, αφού χωρίς τη συγκεκριμένη πράξη δεν θα είχαν επενδυθεί τα ποσά και θα είχε αποφευχθεί η ζημία. […]

Εφόσον λοιπόν η ζημία των εναγόντων, επήλθε ήδη κατά τον χρόνο σύναψης των επίδικων συμβάσεων, δεδομένου ότι συνεπεία της παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς των προστηθέντων της εναγομένης, οι ενάγοντες διέθεσαν στην εναγομένη τα (ισόποσα με τη ζημία τους) χρηματικά ποσά και έλαβαν ως αντιπαροχή, όχι αυτό που προσδοκούσαν, ήτοι προϊόντα με χαρακτηριστικά βέβαιης και ασφαλούς τραπεζικής προθεσμιακής κατάθεσης, αλλά άληκτους υβριδικούς τίτλους χωρίς καμία υποχρέωση της εναγομένης για εξαγορά τους, αφού μόνο προαιρετικό ήταν το δικαίωμα της αυτό, υπάρχει δηλαδή χρονική, σύμπτωση μεταξύ του ζημιογόνου γεγονότος και της προκληθείσας εξ αυτού ζημίας, το επελθόν αποτέλεσμα της ζημίας δεν επηρεάσθηκε ως προς την επέλευση της από τα επικαλούμενα από την εναγομένη, στον έκτο λόγο εφέσεως μεταγενέστερα από την 21-7-2011 γεγονότα του κουρέματος των ΟΕΔ αιφνιδιαστικά και απρόβλεπτα με τις διατάξεις του Ν. 4050/2012, του ελλείμματος που παρουσίασε η ίδια την 30-6-2012 ύψους 730.000.000 εκ των οποίων περίπου το ποσό των 400.000.000 αφορούσε το κούρεμα των ΟΕΔ, την άρνηση κατόπιν της συνεδρίασης του Eurogroup της 15-3-2013 για οικονομική ενίσχυση της εναγομένης, την μεταβίβαση στην εναγομένη οφειλής 9.000.000.000 ευρώ της Λαϊκής Τράπεζας από την Κυπριακή Δημοκρατία, στα πλαίσια εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας, την ψήφιση του ειδικού νόμου της 23-3-2013 «περί Εξυγίανσης Τραπεζικών και Αλλων Ιδρυμάτων» και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα Διατάγματα της Κεντρικής Τράπεζας, της Κύπρου για την θέση της εναγομένης σε εξυγίανση και η μετατροπή των ΜΑΕΚ σε μετοχές με απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, διότι αποτελούν γεγονότα νομικά αδιάφορα ως μεταγενέστερα του χρόνου επέλευσης της ζημίας».


ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΟΜΑΔΑ
ΦΤΑΝΕΙ ΜΑΚΡΙΑ

Η δυναμική της εταιρίας μας εντοπίζεται στην ικανότητά μας να παρέχουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, ικανοποιώντας τις ανάγκες αυτών όχι μόνο σε προδικαστικό στάδιο συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και σε επίπεδο δικαστηριακό με την εκπροσώπησή τους ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.