ΑΚΙΝΗΤΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα ακίνητης περιουσίας (real estate), εκτεινόμενη στην παροχή υπηρεσιών πλήρους νομικού ελέγχου (π.χ. έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος), σύνταξης των συμβατικών κειμένων, αντιμετώπισης των αναφυόμενων ζητημάτων φορολογικού δικαίου (π.χ. επιλογή συμφέροντος χρηματοδοτικού οχήματος), καθώς και σύνταξης μελετών δέουσας επιμέλειας (due diligence).

Εκπροσωπούμε ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να επενδύσουν στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα. Οι χώρες προέλευσης των πελατών μας είναι Ελλάδα, Αμερική, Ισραήλ, Αγγλία, Γερμανία και διατηρούμε μαζί τους συνεργασία και μετά την αγορά των ακινήτων ώστε να αντιμετωπίζουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει.

Περαιτέρω έχουμε αναλάβει για λογαριασμό εκατοντάδων εντολέων μας τη διαχείριση διαφόρων ακινήτων ανά την Ελλάδα (διαχείριση μισθώσεων ή πωλήσεων, είσπραξη χρημάτων κ.ο.κ.) καθώς και την ωρίμανση επενδυτικών σχεδίων επί των ακινήτων, ώστε να μπορέσουν θεσμικοί φορείς να επενδύσουν σε αυτά. Στο πλαίσιο αυτό διεκπεραιώνουμε το σύνολο της διαδικασίας εκμετάλλευσης των ακινήτων (νομιμοποιήσεις, μακροχρόνιες εκμισθώσεις σε αξιόλογους εκμισθωτές ώστε να αυξηθεί η επενδυτική αξία τους κ.λπ.) κάτι το οποίο σταδιακά οδήγησε σε συνεργασίες μας με όλες τις ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π./R.E.I.T.) .

Τέλος, έχουμε εξελίξει ειδική εφαρμογή για τα ακίνητα που βγαίνουν σε πλειστηριασμό, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε καλύτερα το σύνολο της αγοράς, να φιλτράρουμε μεταξύ των διαθέσιμων ακινήτων, και να έχουμε πρώτοι πρόσβαση στην πληροφορία ποια ακίνητα εκπλειστηριάζονται και με τι χαρακτηριστικά και ποιους όρους. Αναλαμβάνουμε επιπλέον για τους εντολείς μας τη συμμετοχή για λογαριασμό τους στους σχετικούς πλειστηριασμούς.

Η εμπειρία μας στον συγκεκριμένο τομέα συναλλακτικής δράσης μας επιτρέπει να διασφαλίζουμε με ολοκληρωμένο και ασφαλή τρόπο τον απόλυτο συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται μέχρι την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής/συμβολαίου/εκτίμησης ακινήτου, ενώ μάλιστα λειτουργούμε και έμπειρο συμβολαιογραφικό τμήμα εντός της εταιρίας που διεκπεραιώνει όλα τα τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν για λογαριασμό των πελατών μας.