Ο εξειδικευμένος δικηγόρος μπορεί να συνδράμει τον υποψήφιο πλειοδότη ακόμα και σε προγενέστερο στάδιο κατά την αναζήτηση του ακινήτου και να τον βοηθήσει με τις κατάλληλες συμβουλές να προβεί στην ορθότερη επιλογή. Για παράδειγμα είναι πολύ συχνό φαινόμενο να εκπλειστηριάζονται χωριστά τα ποσοστά συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου σε ένα ακίνητο (πχ. χωριστά το 50% και χωριστά το άλλο 50%) ή να εκπλειστηριάζεται χωριστά η ψιλή κυριότητα και χωριστά η επικαρπία. Τότε είναι απαραίτητο ο υποψήφιος πλειοδότης να ενημερωθεί για τις νομικές συνέπειες σε περίπτωση κατακύρωσης ενός μόνο ποσοστού κυριότητας του ακινήτου ή μόνο της ψιλής έναντι της πλήρους κυριότητας. Παράλληλα ζητήματα παρουσιάζονται όταν εκπλειστηριάζονται ταυτόχρονα περισσότερες οριζόντιες ιδιοκτησίες και αποθηκευτικοί χώροι, που όμως αποτελούν ενιαίο λειτουργικό όλον ως ακίνητο, με συνέπεια να μπορούν να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα την επόμενη μέρα του πλειστηριασμού.

Η συμβουλευτική υποστήριξη από δικηγόρο σε όλη τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι εξόχως σημαντική για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που αναμένεται να ανακύψουν κατά τη δήλωση συμμετοχής στο συγκεκριμένο πλειστηριασμό, κατά την υποβολή των προσφορών αλλά και μετά την κατακύρωση του ακινήτου. Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ο δικηγόρος ορίζεται ως αντίκλητος, δηλ. ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο επικοινωνίας του υποψήφιου πλειοδότη.

Κρίσιμη είναι ακόμα η έρευνα και η ενημέρωση του εκάστοτε υποψηφίου για τις νομικές διαδικασίες που μπορεί να εκκρεμούν και να επηρεάζουν το κύρος του πλειστηριασμού (πχ. έλεγχος για τυχόν ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής).