• Συμβουλευτική υποστήριξη κατά το στάδιο της αναζήτησης του ακινήτου
  • Έρευνα σχετικά με την ύπαρξη μίσθωσης του ακινήτου
  • Δήλωση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, κατάθεση της εγγυοδοσίας
  • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, Κτηματολόγιο
  • Αξιολόγηση των νομικών κινδύνων που ελλοχεύουν
  • Υποβολή προσφοράς και παρακολούθηση της πλειοδοτικής διαδικασίας με διαρκή έλεγχο των τεκταινόμενων
  • Καταχώριση- μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, Κτηματολόγιο