ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Ουρανία είναι συνεργάτης της εταιρείας μας από τα τέλη του 2012 έχοντας συμμετάσχει σε σύνθετες υποθέσεις διεκδίκησης αποζημιώσεων έναντι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών που έχει αναλάβει η ομάδα του γραφείου μας. Ασχολείται ενεργά με τον τομέα του Αστικού και του Εμπορικού/Εταιρικού Δικαίου συμμετέχοντας σε εκκρεμείς αντιδικίες που απορρέουν από τέτοιες διαφορές. Συνδυάζει περαιτέρω εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα που άπτονται του ποινικού δικαίου και ιδίως οικονομικά αδικήματα, ζητήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα αλλά και προσβολής της τιμής, εκπροσωπώντας τόσο εταιρικούς πελάτες όσο και ιδιώτες. 

Εκπαίδευση
Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών/Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής ΕΚΠΑ, Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών Τομέα Ποινικών Επιστημών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Νομικής Σχολής

Γλώσσες
Αγγλικά
Γερμανικά

Ι&Μ Μαρκουλάκος Δικηγορική Εταιρία

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, προσανατολισμένες στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.