ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Η εταιρία μας έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει με επιτυχία σειρά υποθέσεων σχετικών με την διεκδίκηση αποζημιώσεων για λογαριασμό των πελατών μας.
Είτε πρόκειται για ατομικές υποθέσεις, είτε για ομαδικές αγωγές (class-actions), ο χειρισμός των υποθέσεων γίνεται πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον των εντολέων μας. Βασιζόμενοι στη θεμελιώδη αρχή του δικαίου «αν κάποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει», στόχος μας είναι όχι μόνο η αποτελεσματική και ταχεία απονομή δικαιοσύνης, αλλά και η είσπραξη των χρημάτων από τους εντολείς μας.

Για να το πετύχουμε αυτό, εκμεταλλευόμαστε όλα τα εργαλεία που παρέχει ο νόμος, είτε μέσω της δικαστικής οδού, είτε μέσω της διαδικασίας εξωδικαστικής-συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή διαμεσολάβησης.

Πλεονέκτημά μας είναι ότι αναλαμβάνουμε υποθέσεις εργολαβικά, δηλαδή η αμοιβή μας εξαρτάται και συνδέεται με την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης και είσπραξη χρημάτων και έχουμε μέχρι σήμερα επιτύχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα ακριβώς επειδή χειριζόμαστε τις υποθέσεις σαν να ήταν δικές μας.

Ενδεικτικά:

Κατόπιν πολυετών και απαιτητικών δικαστικών διαδικασιών πετύχαμε έναν ιστορικό συμβιβασμό για 400 περίπου πελάτες μας που είχαν τοποθετήσει τα χρήματά τους σε ομολογιακούς τίτλους μιας εταιρίας «κελύφους» του Ομίλου ΑΣΠΙΣ με μηδενικά περιουσιακά στοιχεία. Μέσω του συμβιβασμού η πλειοψηφία των πελατών μας έχει ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου που έχασε, καθώς μέχρι σήμερα έχει διανεμηθεί ποσό ύψους περίπου 18.000.000 ευρώ. Αναμένεται, δε, η είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό των συγκεκριμένων εντολέων μας να ξεπεράσει το ποσό των 25.000.000 ευρώ.

• Έχουμε πετύχει την είσπραξη τεράστιων αποζημιώσεων για λογαριασμό υποκαταστημάτων franchise (OTESHOP) λόγω βίαιου τερματισμού της συνεργασίας από τον franchisor (OTE).

• Έχουμε πετύχει, με δικαστικές διαδικασίες, την είσπραξη από κυπριακή Τράπεζα άνω των 23.000.000 ευρώ για λογαριασμό 550 Ελλήνων πελατών μας, κατόχων επενδυτικών προϊόντων που η Τράπεζα είχε εκδώσει και προωθήσει παραπλανητικά και στη συνέχεια μετέτρεψε μονομερώς σε μετοχές. Η υπόθεση είναι ακόμα σε εξέλιξη, και οι ολικές αποζημιώσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το ποσό των 70.000.000 ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο οι αγωγές των εντολέων μας έχουν γίνει δεκτές από τα δικαστήρια σ’ αυτήν την υπόθεση, καθότι ενσωματώνουν πραγματογνωμοσύνες ελεγκτικών οίκων και αναλύσεις επί πραγματικών και οικονομικών δεδομένων, που δεν επέτρεψαν στην κυπριακή Τράπεζα να απεκδυθεί των ευθυνών της.

Έχουμε πετύχει, με δικαστικές διαδικασίες, την είσπραξη από ελληνική Τράπεζα άνω των 5.000.000 ευρώ για λογαριασμό 40 Ελλήνων πελατών μας, κατόχων ομολογιακών τίτλων τρίτου φορέα που η Τράπεζα τους είχε προωθήσει παραπλανητικά και στη συνέχεια μηδενίστηκε η αξία τους.

• Έχουμε εκπροσωπήσει εργολήπτριες εταιρίες με αξιώσεις εκατομμυρίων ευρώ έναντι των αναδόχων αντισυμβαλλομένων τους λόγω παραβίασης συμβατικών όρων.

Έχουμε πετύχει την είσπραξη από ασφαλιστικές εταιρίες που πτώχευσαν, για λογαριασμό χιλιάδων εντολέων ασφαλισμένων, είσπραξη που κυμαίνεται από 10 έως 100% των αξιώσεών τους, δεκάδων εκατομμυρίων ευρών. Και οι υποθέσεις αυτές είναι ακόμα ενεργές.

• Διαπραγματευτήκαμε και διεκπεραιώσαμε τον συμβιβασμό ανώνυμης εταιρίας με γνωστή ασφαλιστική εταιρία, με τον οποίο επετεύχθη η καταβολή στην εντολέα μας ασφαλίσματος για ζημία που υπέστη από φυσική καταστροφή, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

• Έχουμε ξεκινήσει μεγάλη έρευνα, σε συνδυασμό με το Χημικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για τη μόλυνση από εξορυκτική δραστηριότητα σε περιοχές στην Ελλάδα, και τις συνέπειες της μόλυνσης στην υγεία των κατοίκων των παρακείμενων περιοχών. Στόχος αυτή της έρευνας είναι να εγείρουμε αγωγές αποζημίωσης κατά της εταιρίας που ασκεί την εξορυκτική δραστηριότητα.

• Έχουμε αναλάβει τις υποθέσεις ατόμων που έχουν ασθενήσει κατόπιν λήψεως φαρμάκου ή εμβολιασμού, ώστε να εγείρουμε αγωγές στις φαρμακευτικές εταιρίες. Η διαδικασία είναι ενεργή.

• Έχουμε επιτύχει σε πολυάριθμες περιπτώσεις την επανείσπραξη χρημάτων που είχαν επενδυθεί σε τρίτους ή σε επιχειρήσεις, και στη συνέχεια οι επενδύσεις χάθηκαν ή ματαιώθηκαν. Πάντοτε, πριν την ανάληψη της υπόθεσης, αξιολογούμε τη δυνατότητα επίτευξης θετικού αποτελέσματος και είσπραξης των χρημάτων με κάθε νόμιμο μέσο.

Έχουμε αναλάβει τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από το Ελληνικό Δημόσιο για τους συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι Αττικής.

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω ενδεικτική απεικόνιση, οι αποζημιωτικές αξιώσεις ανακύπτουν σε πλείστους τομείς δικαίου και πρέπει κάθε φορά να ερευνώνται τα ειδικότερα ζητήματα της κάθε υπόθεσης που συμβάλλουν στον καθορισμό του τελικώς καταβαλλόμενου ποσού.
Η έρευνα διεξάγεται μέσω ανοικτού διαλόγου πραγματικών περιστατικών, θεωρίας και νομολογίας που είμαστε σε θέση λόγω της εμπειρίας μας να εξασφαλίσουμε στους πελάτες μας. Η μέθοδος της διορθωτικής δικαιοσύνης που συνδέεται με το δίκαιο της αποζημίωσης αποτελεί τον απώτερο στόχο άσκησης του μηχανισμού δικαστικής προστασίας, αλλά και του μηχανισμού της διαμεσολάβησης, που πλέον διέπει υποχρεωτικά την πλειοψηφία των περιπτώσεων που χειριζόμαστε.

Ειδικότερα για να επιδικαστεί αποζημίωση απαιτείται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων:
- Να υπάρχει ζημία στα περιουσιακής φύσης αγαθά του προσώπου ή στα ηθικά αγαθά του ατόμου που συνδέονται στενά με την προσωπικότητά του (π.χ. τιμή, ελευθερία, ψυχική υγεία) ή ακόμα και αποθετική ζημία (διαφυγόντα κέρδη).
- Να υπάρχει παράνομη συμπεριφορά (ποινικό αδίκημα, αντίθεση στα χρηστά ήθη, αντίθεση στην καλή πίστη κ.λπ.).
- Να υπάρχει υπαιτιότητα του δράστη δηλαδή δόλος ή αμέλεια.
- Να διαπιστωθεί ότι η πράξη ή παράλειψη του ευθυνόμενου προσώπου ήταν κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας ικανή και μπορούσε να επιφέρει κατά τη συνηθισμένη και κανονική πορεία των πραγμάτων το επιζήμιο αποτέλεσμα (αιτιώδης συνάφεια).

Στο πλαίσιο αυτό:
- Δύναται να γεννηθεί αξίωση αποζημίωσης σε περίπτωση περιουσιακής ζημίας για την οποία ευθύνεται ιδιώτης (π.χ. κυκλοφορία στην αγορά ελαττωματικού φαρμάκου που προκαλεί ανεπιθύμητες παρενέργειες στους ασθενείς, πλημμελής παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από υπαλλήλους τραπεζικού ιδρύματος σε επενδυτές, βλάβη της υγείας από τροχαίο ή εργατικό ατύχημα, μόλυνση περιβάλλοντος από εξορυκτική δραστηριότητα κ.ά.).
- Δύναται να γεννηθεί αστική ευθύνη του Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του για τη ζημία που προκλήθηκε από τη δράση τους και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσία (π.χ. παράλειψη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή θανάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς, βλάβη της ζωής ή της υγείας από ιατρική αμέλεια ιατρού εργαζόμενου σε δημόσιο νοσοκομείο, παραλείψεις ΟΤΑ κατά την κατασκευή έργων από τις οποίες προέκυψε βλάβη της περιουσίας ή της υγείας, κ.ά.).

Αποζημιωτικές αξιώσεις έναντι του Δημοσίου ή ιδιωτών, δηλαδή, είναι δυνατόν να προκύψουν σε οποιαδήποτε πτυχή της διαβίωσής μας στην κοινωνία όπου οφείλουμε να δρούμε σύμφωνα με τις αρχές της έννομης τάξης.
Μελετώντας τα στοιχεία της κάθε υπόθεσης και αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε διαφορετική υπόθεση με τρόπο δημιουργικό και αποτελεσματικό παρέχοντας στους εντολείς μας ουσιαστική και προσωποποιημένη υποστήριξη από την πρώτη συνάντησή μας, έως και την είσπραξη των χρημάτων της αποζημίωσής τους.

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΣ

Μιλήστε μας για τα στοιχεία της υπόθεσής σας ώστε να είμαστε σε θέση να συζητήσουμε περαιτέρω.

  Ειδικές περιπτώσεις αποζημιωτικής ευθύνης:

  Η εταιρεία μας προσφέρει πλήρη νομική κάλυψη σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων που άπτονται του Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου, τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δικαστικής εκπροσώπησης, παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε διαφορετικούς φορείς της αγοράς, όπως επιχειρήσεις, ιδιώτες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.ά. Ενδεικτικά, η εταιρεία μας έχει χειριστεί στο παρελθόν υποθέσεις ιδιαίτερης πολυπλοκότητας αναφορικά με συναλλαγές σε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα (παράγωγα, μετατρέψιμες ομολογίες, κοινά ομολογιακά δάνεια, αμοιβαία κεφάλαια κ.ά.), εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης επιχειρήσεων και εταιρειών, εξασφάλιση δανείων και πιστώσεων καθώς και επίλυση διαφορών μεταξύ δανειοδοτών/δανειοληπτών και επενδυτών. Ταυτόχρονα, η εταιρεία μας συνεργάζεται με εξειδικευμένους οικονομολόγους, χρηματοπιστωτικούς συμβούλους και ειδικούς σε τραπεζικά ζητήματα που συνεισφέρουν την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία τους στην υποστήριξη των νομικών μας υπηρεσιών, με στόχο την ταχεία αντιμετώπιση των ζητημάτων των εντολέων μας και την αποτελεσματική επίτευξη ρεαλιστικών λύσεων με υψηλές αξιώσεις υπευθυνότητας και επαγγελματισμού.

  Το νέο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως θεσμοθετήθηκε από το 2015 και έπειτα και όπως διαμορφώνεται με τα νέα μέσα (π.χ. ηλεκτρονικός πλειστηριασμός) αποτελεί νομοτελειακό αποτέλεσμα των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων που διαδραματίσθηκαν –και διαδραματίζονται- στη χώρα μας. Με το πέρασμα του χρόνου κατέστη όλο και πιο αναγκαία η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα στην διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης μέσω της οποίας ικανοποιείται ένας δανειστής. Αυτό φαίνεται να βαρύνει στο νέο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης, δικαιολογημένα ως ένα βαθμό.

  Ωστόσο, πρέπει να εμπεδωθεί στη συνείδηση όλων ότι σε μία οικονομία με παγκόσμιο χαρακτήρα, όπου πολλά υλικά αγαθά μετασχηματίζονται ραγδαία σε άυλα ή τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών κινούνται υπό τη μορφή των τραπεζικών λογαριασμών από κράτος σε κράτος με μεγάλη ταχύτητα, το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης μελλοντικά ίσως χρειαστεί να αναμορφωθεί ριζικά.

  Η εταιρία μας έχοντας μακρά εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης και είσπραξης απαιτήσεων οφειλετών παρακολουθεί την εξελικτική πορεία του δικαίου και των μέσων αναγκαστικής εκτέλεσης και φροντίζει για την γρήγορη και αποτελεσματική ικανοποίηση των εντολέων της (δανειστών ή οφειλετών).

  Η αστική ευθύνη του Δημοσίου είναι ένα αντικείμενο που συνδέεται στενά με την ζώσα πραγματικότητα, απασχολεί την νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων συχνά και απορρέει από την σχέση Κράτους – πολίτη. Ο όρος αστική ευθύνη σημαίνει ότι το Δημόσιο και οι ΟΤΑ ευθύνονται σε αποζημίωσης για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες των οργάνων τους κατά την κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί.

  Η ευθύνη αυτή θεμελιώνεται στον Αστικό Κώδικα (άρθρα 105-106 ΕισΝΑΚ) και είναι ευθύνη αντικειμενική. Πρόκειται δηλαδή για ευθύνη που γεννάται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη υπαιτιότητας του οργάνου του Δημοσίου ή των ΟΤΑ, η πράξη, η παράλειψη ή υλική ενέργεια του οποίου προκάλεσε τη ζημιά. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν είναι οι εξής: η πράξη, η υλική ενέργεια ή η παράλειψη να είναι παράνομη, να προκαλεί ζημιά (περιουσιακή ή ηθική), ενώ μεταξύ της πράξης, της υλικής ενέργειας ή της παράλειψης και της επέλευσης της ζημιάς πρέπει να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, δηλαδή η παράνομη συμπεριφορά να είναι ικανή να προκαλέσει τη ζημιά αυτή.

  Η εταιρία μας έχει μεγάλη εμπειρία στις αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου λόγω παράνομων πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων του. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ {Hyper θα μπουν από ενδεικτικές υποθέσεις: Υποθέσεις ομίλου ΑΣΠΙΣ και Πυρκαγιές}

   

   

  δικηγοροι και συνεργατεσ

  Η Ομάδα μας