ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ - eAUCTION

Νέος ιδιοκτήτης: από πότε λαμβάνει τα ωφελήματα και ευθύνεται για φόρους και εισφορές του ακινήτου;

Επί μισθωμένων ακινήτων, ο υπερθεματιστής αποκτά το δικαίωμα να εισπράττει τα μισθώματα από την κατακύρωση ανεξαρτήτως της καταβολής του πλειστηριάσματος ή της έκδοσης ή μεταγραφής της περίληψης της κατακύρωσης.

Από την κατακύρωση ο υπερθεματιστής φέρει και τα βάρη. Δεν βαρύνεται με τους οφειλόμενους πριν από το χρόνο της κατακύρωσης φόρους και εισφορές σε σχέση με το ακίνητο παρά μόνο αν προβλέπεται ευθύνη του λόγω ειδικής διαδοχής, όπως για τις οφειλές της ΕΥΔΑΠ.

Εισάγετε την αξία συναλλαγής & τον τρόπο κτήσης και υπολογίστε ενδεικτικά τα έξοδα

Υπολογιστής Εξόδων

Εκτιμώμενα Έξοδα

Φόρος Μεταβίβασης:0.00 EUR
Κόστος Συμβολαιογράφου:0.00 EUR
Κόστος Μεταγραφής:0.00 EUR
Λοιπά Έξοδα Πλειστηριασμού:0.00 EUR
Σύνολο:0.00 EUR