ΑΚΙΝΗΤΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τι ισχύει με τον ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα;

Με τις διατάξεις του άρ. 39 Ν. 4646/2019 τροποποιήθηκε ο Κώδικας ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) και εισήχθη προαιρετικό καθεστώς αναστολής ΦΠΑ κατά την μεταβίβαση των «νεόδμητων» ακινήτων, ήτοι των ακινήτων των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται ή αναθεωρείται από την 1.1.2006 και εφεξής (βλ. άρ.6 Κώδικα ΦΠΑ). Συγκεκριμένα, αναστέλλεται υποχρεωτικά μέχρι 31.12.2022 η εφαρμογή του ΦΠΑ στα ανωτέρω ακίνητα, εφόσον υποβάλει αίτηση στην εφορία ο υποκείμενος (η επιχείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών). Για την μεταβίβαση των ακινήτων αντί του ΦΠΑ οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτου 3% επί της αντικειμενικής ή της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο (όποια είναι υψηλότερη), ενώ ο κατασκευαστής υποχρεούται σε διακανονισμό ΦΠΑ εισροών.

Η αναστολή καταλαμβάνει όλα τα αδιάθετα ακίνητα του κατασκευαστή, από όλες τις άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητά του, είτε ακίνητα τα οποία ανεγείρει ο ίδιος με το σύστημα της αντιπαροχής, μέχρι την αίτηση αναστολής.

Η ανωτέρω διάταξη καταλαμβάνει τόσο τα εργολαβικά που έχουν συνταχθεί έως την έναρξη ισχύος των διατάξεων περί αναστολής και για τα οποία o κατασκευαστής επέλεξε την ένταξη του στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ, όσο και τα εργολαβικά που συντάσσονται μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων και ο κατασκευαστής επιλέγει την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ.

Η ρύθμιση για την αναστολή ΦΠΑ δεν επηρεάζει την αγορά α’ κατοικίας δεδομένου ότι αυτή απαλλάσσεται ήδη από τον ΦΠΑ.