ΑΚΙΝΗΤΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πόθεν έσχες/τεκμήρια για την αγορά ακινήτου. Τι ισχύει;

Το ποσό που καταβλήθηκε μέσα στο έτος για αγορά ακινήτου αποτελεί τεκμήριο δαπάνης  στην φορολογική δήλωση. Σε περίπτωση που το τίμημα εξοφληθεί σε δόσεις, το ποσό της δαπάνης θα κατανέμεται στα φορολογικά έτη που καταβάλλονται οι δόσεις με βάση τα παραστατικά πληρωμής. Ως ποσό τεκμαρτής δαπάνης λαμβάνεται υπόψιν εκτός του τιμήματος αγοράς, ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου, τα συμβολαιογραφικά έξοδα καθώς και λοιπά έξοδα και φόροι.

Τα παραπάνω μπορούν να καλυφθούν από εισοδήματα τρέχουσας χρήσης ή προηγούμενων ετών με ανάλωση κεφαλαίου. Στην ανάλωση χρησιμοποιούνται εισοδήματα από κάθε πηγή που μπορεί να έχει ο φορολογούμενος (μισθωτές υπηρεσίες, ελευθέριο επάγγελμα, τόκοι, μερίσματα, ενοίκια, δάνεια, δωρεά κ.λπ.).