ΑΚΙΝΗΤΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πώς φορολογούνται οι δωρεές/γονικές παροχές για την αγορά πρώτης κατοικίας;

Από 1.10.2021 η γονική παροχή ή η δωρεά οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α’ Κατηγορία (σύζυγοι, πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, εγγόνια και γονείς) είναι αφορολόγητη μέχρι το ποσό των 800.000€. Για το υπερβάλλον ποσό εφαρμόζεται συντελεστής 10%. Η γονική παροχή ή η δωρεά χρημάτων διενεργείται υποχρεωτικά με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι συγκεκριμένες δωρεές και γονικές παροχές δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ των ίδιων προσώπων.

Παράδειγμα: Ο πατέρας θέλει να μεταβιβάσει ακίνητο σε τέκνο αξίας 600.000€ και η μητέρα θέλει να του κάνει χρηματική γονική παροχή 300.000€. Το τέκνο δε θα πληρώσει καθόλου φόρο καθώς το αφορολόγητο όριο των 800.000€ είναι ανά γονέα.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες η φορολόγηση έχει ως εξής:

Στην Κατηγορία Β’ υπάγονται: α) οι κατιόντες εξ αίματος τρίτου και επόμενων βαθμών, β) οι ανιόντες εξ αίματος δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) τα εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) οι κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) οι αδελφοί (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), στ) οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, ζ) οι πατριοί και οι μητριές, η) τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, θ) τα τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπροί-νύφες) και ι) οι ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί-πεθερές).

Η δωρεά χρηματικών ποσών για δικαιούχους που υπάγονται στην Β’ Κατηγορία φορολογείται με συντελεστή 20%. Η δωρεά κινητής περιουσίας μεταξύ ατόμων της Β’ Κατηγορίας φορολογείται ως εξής:

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Φόρος που αναλογεί

30.000

0%

                      –    

            30.000,00  

                   –    

70.000

5%

         3.500,00  

         100.000,00  

      3.500,00  

200.000

10%

       20.000,00  

         300.000,00  

    23.500,00  

Υπερβάλλον

20%

 

 

 

 

Στην Κατηγορία Γ’ υπάγεται οποιοσδήποτε άλλος εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενής ή εξωτικός.

Η δωρεά χρηματικών ποσών για δικαιούχους που υπάγονται στην Γ’ Κατηγορία φορολογείται με συντελεστή 40%. Η φορολόγηση της δωρεάς κινητής περιουσίας για δικαιούχους που υπάγονται στην Γ’ Κατηγορία γίνεται ως εξής:

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Φόρος που αναλογεί

6.000

0%

                      –    

              6.000,00  

                   –    

66.000

20%

       13.200,00  

            72.000,00  

    13.200,00  

195.000

30%

       58.500,00  

         267.000,00  

    71.700,00  

Υπερβάλλον

40%