ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω ατομικής επιχείρησης. Με συμφέρει περισσότερο να ανοίξω εταιρία;

Η ίδρυση εταιρίας και η δραστηριοποίηση μέσω αυτής ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να είναι πιο συμφέρουσα (από φορολογικής άποψης) από την επιχειρηματική δραστηριότητα με τη μορφή ατομικής επιχείρησης.

Για να συμβεί ωστόσο αυτό, θα πρέπει η επιχείρηση να πραγματοποιεί μεγάλα καθαρά κέρδη και σε κάθε περίπτωση περισσότερα από 45.000€. Κι αυτό διότι ο συντελεστής φόρου εισοδήματος διαφέρει στις ατομικές επιχειρήσεις και στα νομικά πρόσωπα. Ενώ, λοιπόν, στις ατομικές επιχειρήσεις ο συντελεστής φόρου κυμαίνεται αναλόγως του ύψους των εισοδημάτων από 9% μέχρι και 44%, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων παραμένει σταθερός στο 22% (από το φορολογικό έτος 2021 και στο εξής). Συνεπώς, η ατομική επιχείρηση που έχει καθαρά κέρδη πάνω από 45.000€, θα φορολογηθεί για αυτά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Επιχειρηματική δραστηριότητα σε ευρώ

Συντελεστής %

… – 10.000

9%

10.000,01 – 20.000

22%

20.000,01 – 30.000

28%

30.000,01 – 40.000

36%

40.000,01 – ….

44%

 

Δηλαδή, το ποσό των 45.000€ φορολογείται ως εξής:

  • Για τις πρώτες 10.000€ (από 0 – 10.000€) με συντελεστή 9% (= 900€),
  • Για τις επόμενες 10.000€ (από 10.000,01 – 20.000€) με συντελεστή 22% (=2.200€),
  • Για τις επόμενες 10.000€ (από 20.000,01 – 30.000€) με συντελεστή 28% (=2.800€),
  • Για τις επόμενες 10.000€ (από 30.000,01 – 40.000€) με συντελεστή 36% (=3.600€) και
  • Για τις τελευταίες 5.000€ (από 40.000,01 – 45.000€) με συντελεστή 44% (=2.200€).

Ως εκ τούτου, για καθαρά κέρδη 45.000€ η ατομική επιχείρηση θα κληθεί να καταβάλει συνολικό φόρο εισοδήματος 11.700€, ενώ αντιθέτως το νομικό πρόσωπο θα καταβάλει για ίδια κέρδη φόρο εισοδήματος ίσο με (45.000€ * 22% =) 9.900€.

Στους παραπάνω υπολογισμούς θα πρέπει να προστίθεται και το τέλος επιτηδεύματος που βαρύνει ετησίως την επιχείρηση. Η ατομική επιχείρηση δικαιούται απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος τα πρώτα 5 έτη από την έναρξή της και στη συνέχεια επιβαρύνεται με τέλος επιτηδεύματος 650€ ετησίως, ενώ το νομικό πρόσωπο καταβάλει τέλος επιτηδεύματος 1000€ ετησίως από το πρώτο έτος λειτουργίας του.

Σημειώνεται επίσης ότι σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις ατομικές επιχειρήσεις και στις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), όπου το φυσικό πρόσωπο (ή ο ομόρρυθμος εταίρος) ευθύνεται ατομικά με την προσωπική του περιουσία για κάθε ενοχή που δημιουργεί η επιχείρηση, στις λοιπές εταιρικές μορφές αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή, για κάθε ενοχή που δημιουργείται σε κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε., Ι.Κ.Ε.), ευθύνεται μόνο η ίδια η εταιρία με την εταιρική της περιουσία. Εξαίρεση από αυτό αποτελεί η ευθύνη των διαχειριστών των παραπάνω εταιρειών για τα φορολογικά της χρέη.