ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Είμαι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και έχω περιουσιακά στοιχεία και στο εξωτερικό. Πού θα πληρώσω φόρο και πού πρέπει να δηλώσω το εισόδημά μου;

Ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα του δηλαδή για το εισόδημα που αποκτά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (αρ. 3 Ν 4172/2013). Στην έννοια του παγκόσμιου εισοδήματος περιλαμβάνονται όλες οι πηγές εισοδήματος που αναγνωρίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δηλαδή το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία) και το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Ειδικότερα, τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης δηλώνονται μαζί με τα εισοδήματα ημεδαπής προέλευσης στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1,Ε2,Ε3) και φορολογούνται βάσει των ελληνικών φορολογικών συντελεστών για κάθε μορφή εισοδήματος. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος πλήρωσε φόρο στην αλλοδαπή, τότε ο καταβλητέος φόρος που θα κληθεί να πληρώσει στην Ελλάδα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή (αρ. 9 παρ.1 Ν 4172/2013). Ο φορολογούμενος προκειμένου να τύχει της μείωσης φόρου εισοδήματος θα πρέπει με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συνυποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΠΟΛ 1026/2014.

Τα παραπάνω μπορούν να καλυφθούν από εισοδήματα τρέχουσας χρήσης ή προηγούμενων ετών με ανάλωση κεφαλαίου. Στην ανάλωση χρησιμοποιούνται εισοδήματα από κάθε πηγή που μπορεί να έχει ο φορολογούμενος (μισθωτές υπηρεσίες, ελευθέριο επάγγελμα, τόκοι, μερίσματα, ενοίκια, δάνεια, δωρεά κ.λπ.).