ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Να μεταφέρω στην Ελλάδα τα χρήματα που έχω σε λογαριασμό αλλοδαπής τράπεζας;

Πρέπει να διακρίνουμε την περίπτωση που το πρόσωπο που μεταφέρει χρήματα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από αυτήν που είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής.

Στην πρώτη περίπτωση, η μεταφορά χρημάτων μπορεί να γίνει χωρίς καμία επιβάρυνση, εφόσον ο φορολογούμενος είχε δηλώσει τα εισοδήματα αυτά στην Ελλάδα και είχε καταβάλει τον αναλογούντα φόρο. Σημειώνεται ότι ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας φορολογείται στη χώρα μας για το παγκόσμιο εισόδημά του και ως εκ τούτου θα πρέπει να έχει δηλώσει στις φορολογικές δηλώσεις του το σύνολο του εισοδήματος που προέκυψε στην αλλοδαπή. Εάν, ωστόσο, παρέλειψε τη δήλωση των εισοδημάτων αλλοδαπής, τότε η μεταφορά κεφαλαίου στην Ελλάδα ενέχει τον κίνδυνο φορολογικού ελέγχου που θα επιφέρει κυρώσεις και πρόστιμα.

Στην περίπτωση, ωστόσο, που τα χρήματα εισάγονται από φορολογικό κάτοικο εξωτερικού, για τον οποίο η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα ελέγχου για το παγκόσμιο εισόδημά του, αλλά μόνο για αυτό που αποκτάται εδώ, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αυτός καλείται απλώς να δικαιολογήσει τη ροή του χρήματος, να αποστείλει δηλαδή τα χρήματα από δικό του λογαριασμό στο εξωτερικό σε δικό του λογαριασμό στην Ελλάδα και να κρατήσει τη βεβαίωση εισαγωγής συναλλάγματος που θα λάβει από την τράπεζα. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί το μοναδικό δικαιολογητικό για τη συμπλήρωση του Ε1 και βάσει αυτού θα καλυφθούν τα διάφορα τεκμήρια για την εκμετάλλευση των εισαγόμενων χρημάτων, καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση δικαιολόγησης της απόκτησης του επικαλούμενου συναλλάγματος, αλλά μόνο υποχρέωση απόδειξης της εισαγωγής του (ΠΟΛ 1130/2002).