ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πώς φορολογούνται τα κέρδη από τις επενδύσεις μου στο εξωτερικό;

Σύμφωνα με το αρ. 3 ΚΦΕ, κάθε φορολογικός κάτοικος Ελλάδος υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του. Δεδομένης δε της συνεργασίας που διατηρεί η ΑΑΔΕ με περισσότερες από 100 χώρες για ανταλλαγή στοιχείων τραπεζικών καταθέσεων και επενδύσεων, καθίσταται πλέον εξόχως ευχερής για τις φορολογικές αρχές η τυχόν απόκρυψη εισοδημάτων που αποκτώνται στο εξωτερικό.

Για τη φορολόγηση των κερδών από τις επενδύσεις Έλληνα φορολογούμενο στο εξωτερικό, αρχικά λαμβάνεται υπόψιν η τυχόν Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας απόκτησης των κερδών. Εάν δεν υπάρχει ΣΑΔΦ που να ρυθμίζει το ζήτημα, τότε τυγχάνει εφαρμογής ο ελληνικός ΚΦΕ. Στην περίπτωση αυτή, τα κέρδη της επένδυσης διακρίνονται αναλόγως της φύσης τους (ακίνητα, τίτλοι, μερίσματα κ.λπ.) και φορολογούνται αντιστοίχως σαν να πρόκειται για επένδυση στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 9 ΚΦΕ, ο φόρος που καλείται να καταβάλει ο φορολογούμενος στην Ελλάδα για το εν λόγω εισόδημα μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που τυχόν καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Η μείωση του φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν διενεργείται επιστροφή του τυχόν επιπλέον φόρου της αλλοδαπής στον φορολογούμενο. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή ή, η παρακράτησή του, αποδεικνύεται με συγκεκριμένα δικαιολογητικά έγγραφα που προβλέπονται στην ΠΟΛ.1026/22.1.2014.