ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τι είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση και γιατί να την επιλέξω;

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου λιανικής πώλησης, είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον Ν.4308/2014 και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι προαιρετική για τις επιχειρήσεις, εκτός από κάποιες περιπτώσεις επιχειρήσεων που εκτελούν έργα με βάση δημόσιες συμβάσεις πάνω από ένα χρηματικό όριο (βλ. αρ. 148 Ν.4601/2019).

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να επιλέξουν την προαιρετική ηλεκτρονική τιμολόγηση, το αρ. 71Στ ΚΦΕ (Ν.4172/2013) χορηγεί φορολογικά κίνητρα στις οντότητες που επιλέγουν τη χρήση των υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών πώλησης σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική εφαρμογή. Ως πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων βάσει του Ν.4308/2014 νοείται η οντότητα η οποία, κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), εκδίδει παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Τα εν λόγω παραστατικά πωλήσεων μπορούν να διαβιβάζονται κατ’ ευθείαν στους αποδέκτες τους από τον πάροχο ή να παραδίδονται στην υπόχρεη οντότητα. 

Στις  οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου παρέχονται τα ακόλουθα φορολογικά κίνητρα:

  • Μειώνεται ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου από 5 σε 3 έτη
  • Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια του εξοπλισμού και του λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποσβαίνεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησης της προσαυξημένη κατά 100%
  • Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων προσαυξάνεται κατά 100% στο πρώτο έτος
  • Ο χρόνος επιστροφής φόρων μειώνεται σε 45 ημέρες από 90 ημέρες

Στις οντότητες-λήπτριες αγαθών ή υπηρεσιών που αποδέχονται να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια μέσω παρόχου, μειώνεται ο χρόνος παραγραφής τους κατά ένα έτος.

Τα παραπάνω κίνητρα παρέχονται στις οντότητες για κάθε φορολογικό έτος και για τα επόμενα φορολογικά έτη, εφόσον οι σχετικές επιλογές δηλωθούν μέχρι το τέλος του προηγούμενου φορολογικού έτους από το/τα φορολογικό/ά έτος/έτη που περιλαμβάνονται στη δήλωση.