ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υποστήριξης σε διάφορους τομείς σε πολλές ελληνικές εταιρίες ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ενδεικτικά:

  • Ίδρυση και λύση εταιρειών, διαδικασία εκκαθάρισης, ίδρυση υποκαταστημάτων, συμβουλευτική καθοδήγηση στην επιλογή του καλύτερου εταιρικού σχήματος ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
  • Υποστήριξη και καθοδήγηση επί τελωνειακών και φορολογικών ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν. Ενδεικτικά, έχουμε επιτυχώς αναλάβει να ακυρώσουμε, για λογαριασμό εντολέα μας πολυεθνικής εταιρίας, τη μεγαλύτερη χρέωση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα από Τελωνείο για εισαγωγή οχημάτων. Παράλληλα για τους εντολείς μας αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση φορολογικών ελέγχων ενώπιον των ΔΟΥ ή του ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., και την δικαστική εκπροσώπηση αυτών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων
  • Είσπραξη οφειλών, τόσο τυπικών όσο και επισφαλών. Εξαντλούμε όλα τα νομικά μέσα, εκτός της έκδοσης διαταγών πληρωμής, όπως άρση αυτοτέλειας νομικών προσώπων (ενδεικτικά, έχουμε επιτύχει την αποζημίωση πελατών μας από μετόχους για χρέη ανωνύμων εταιριών -> αντίστροφη άρση νομικής αυτοτέλειας), αδικοπραξία μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνη μετόχων από δοσοληπτικούς λογαριασμούς που έχουν εισπράξει από εταιρίες που χρωστούν χρήματα στους εντολείς μας, πτώχευση εταιριών, έκδοση ευρωπαϊκών διαταγών πληρωμής ή ευρωπαϊκών διαταγών δέσμευσης λογαριασμών). Συνήθως αναλαμβάνουμε με εργολαβικό δίκης την είσπραξη οφειλών, δηλαδή εξαρτούμε την αμοιβή μας από την είσπραξη των οφειλόμενων.
  • Διεκδίκηση απαιτήσεων από διανομείς, Franchisee, Franchisor και εν γένει αντισυμβαλλόμενους. Ενδεικτικά έχουμε επιτύχει πολύ μεγάλο συμβιβασμό των καταστημάτων OTESHOP (Franchisees) τις συμβάσεις των οποίων κατήγγειλε η ΟΤΕ ΑΕ το 2012, για αποζημίωση πελατείας, διαφυγόντα κέρδη και λοιπές οφειλές προς αυτούς από την ΟΤΕ ΑΕ.
  • Καταχώρηση ευρωπαϊκών και ημεδαπών σημάτων, διενέξεις σε σχέση με τα σήματα. Χαρακτηριστικά έχουμε υπερασπιστεί, μεταξύ άλλων, έναντι της Airbnb, σήματα που διατηρούσαν το –bnb.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη εταιριών για διαπραγμάτευση οφειλών με Τράπεζες και εν γένει πιστωτές, κατάρτιση σχεδίου προστασίας λειτουργίας εταιριών σε περίπτωση αδυναμίας να ανταποκριθούν σε μέρος των οφειλών τους
  • Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, κατάρτιση πρακτικών, παρουσία στη διαδικασία και εν γένει διεκπεραίωση όλων των τυπικών και τακτικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει μία ανώνυμη ελληνική εταιρία
  • Δικαστικό διορισμό Διοίκησης, διενέργεια δικαστικού ελέγχου στην εταιρία και εν γένει προστασία από παράνομες ενέργειες της Διοίκησης

Ενδεικτικοί Πελάτες

Τζέντρακομ Α.Ε.

δικηγοροι και συνεργατεσ

Η Ομάδα μας